"GDPR" - Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů u FAN Financ

Veškeré informace jsou uvedené a poskytnuté v souladu s nařízením Evropského parlamentu (v textu uváděno jako EP) a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice EP 95/46/ES (v textu uváděno jako GDPR).

 • Identifikace zprostředkovatelské společnosti: FAN Financ s.r.o. se sídlem 26.dubna 837/31, 35002 Cheb - IČ: 04082885, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, oddíl 31173 složka C, dále jen "zprostředkovatel"
 • Údaje o zprostředkovateli: Korespondenční adresa - 26.dubna 837/31, 35002 Cheb, e-mail: centrala@fanfinanc.cz, Kontaktní telefon pro klienty: +420733318444
 • Účel zpracování osobních údajů: Zprostředkování obchodu a služeb na základě uděleného souhlasu dle čl.6 odst.1písm. a) GDPR
 • Osobní údaje: Klientem uvedené a se souhlasem poskytnuté osobní údaje (formulář "souhlas se zpracováním osobních údajů GDRP"),  mohou být zpracovávány za účelem nabízeného produktu a služeb, jejíž zprostředkovatel zprostředkovává díky obchodním zástupcům na základě smlouvy obchodního zastoupení. Především se jedná o pojistné a zajistné produkty, dále investiční, spořící, důchodové a úvěrové smlouvy, které zprostředkovatel zprostředkovává na základě smluvního vztahu s producentem a poskytovatelem produktu.
 • Kdo zpracovává osobní údaje: Poskytnuté osobní údaje zprostředkovává a uchovává zprostředkovatel, jeho obchodní zástupci a producenti, poskytovatelé finančních produktů.
 • Jak dlouho se uchovávají osobní údaje klienta: Osobní údaje zprostředkovatel uchovává po celou dobu trvání smlouvy a dále 10let po skončení v případě uzavření smluvního vztahu anebo po dobu 6 měsíců od poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů nedojde-li k podpisu smluvního vztahu nabízeného zprostředkovatelem.
 • Jaké má klient práva vzhledem ke zpracováním osobních údajů: Každý klient má právo svůj udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Tento krok je možný učinit písemnou formou na korespondenční adresu zprostředkovatele: 26.dubna 837/31 35002 Cheb a nebo na kontaktní e-mail: centrala@fanfinanc.cz. Klientovo odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčeno zpracováním údajů před jeho odvoláním.
 • Právo přístupu k osobním údajům: Klient má právo získat potvrzení od zprostředkovatele, zda jsou osobní údaje či nejsou zprostředkovatelem zpracovány. Pokud byly osobní údaje zpracovány, má klient právo k nim získat přístup. Zprostředkovatel poskytne v případě písemného požadavku klienta kopii zpracovaných osobních údajů. V případě žádosti o další kopie nebo další kopií je zprostředkovatel oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě spojených administrativních nákladů.
 • Oprava osobních údajů: Klient má právo, aby zprostředkovatel neodkladně a bez zbytečného odkladu opravil nepřesné nebo chybné osobní údaje, které se týkají klienta. Dále má klient právo na dolnění neúplných osobních údajů a to i s poskytnutím dodatečného prohlášení, ve kterém budou nepřesné nebo chybné údaje opraveny. Tomuto zjištění je možné předejít důkladnou kontrolou zprostředkovatele i klienta, při vyplňování a následné kontrole formuláře: "souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR" poskytnutých klientem.
 • Výmaz osobních údajů klienta: Klient má právo na vymazání osobních údajů a zprostředkovatel by tak měl učinit bez zbytečného odkladu pokud se týkají těchto důvodu - osobní údaje již nejsou potřebné - odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů - osobní údaje byly zpracovány protiprávně - osobní údaje musí být vymazány, ke splnění právní povinnosti - neexistující žádný právní důvod pro zpracování. Právo na výmaz nelze uplatnit, pokud je dána zákonná vyjímka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti EU. Pro určení, výkon nebo pro obhajobu právních nároků.
 • Omezení na zpracování osobních údajů: Klient má právo, aby zprostředkovatel omezil zpracování osobních údajů v případě, že údaje nejsou přesné a zprostředkovatel musí přesnost osobních údajů ověřit. Zpracování osobních údajů je protiprávní a klient odmítne výmaz osobních údajů a požádá místo toho o omezení při jejich používání. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno, jsou údaje s výjimkou uložení, zpracovávány pouze na základě souhlasu klienta.
 • Přenositelnost osobních údajů: Klient uděluje souhlas, aby obchodní zástupce předal osobní údaje klienta zprostředkovateli autorizovaně na základě předání formuláře "souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR".
 • Uplatnění práv souvisejících s ochranou osobních údajů: Svá práva plynoucí ze zpracováním osobních údajů, může klient kdykoliv uplatnit kontaktováním zprostředkovatele na korespondenční adresu: 26.dubna 837/31 35002 Cheb nebo e-mailem: centrala@fanfinanc.cz.
 • Uplatnění stížnosti: Klient může podat stížnost týkajících se pochybností se správou nebo uchováním  jeho osobních údajů, ke kterým udělil souhlas. Stížnost musí obsahovat předmět stížnosti a určení osoby, která stížnost podala. V případě, že tak učiněno nebude, zprostředkovatel vyzve k doplnění údajů ve stanovené lhůtě. Pokud nebude stížnost doplněná, nebude moci být vyřízená. Lhůta pro vyřízení stížnosti byla stanovena na třicet kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Zprostředkovatel se zavazuje, že stížnost bude vyřizovat bez zbytečného odkladu a výstup ze šetření oznámí písemně klientovi. Na postup zprostředkovatele je možné podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Podplukovníka Sochora 27, 17000 Praha 7, ČR.

Novinky

Naše cestovní agentůra FAN Holiday, tisíce zájezdů na jednom místě více na: www.fanholiday.cz


Kontakt

FAN Financ s.r.o.

26.Dubna 837/31, Cheb 35002

+420 733 318 444